Algemene voorwaarden

Slimme Aandelen is een publicatie van Wiseq B.V. en verschijnt 12 keer per jaar. Deze publicatie wordt in de vorm van een aankondiging per e-mail, naar de abonnee’s verstuurd. Na publicatie is de bedrijfsanalyse op de website te lezen. Wiseq B.V.is gevestigd aan de Janseniuslaan 64-A, 4561 NN te HULST, Nederland. Tel: + 31 (0) 114 - 315 345. De periodieke emails en de publicaties op de website zijn geschreven door medewerkers van Wiseq B.V., tenzij anders vermeld.

De Slimme Aandelen publicaties zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. Hoewel de in deze documenten gestelde feiten en verstrekte opinies als juist worden verondersteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud daarvan. De informatie in onze publicaties m.b.t. beleggingsposities, worden verstrekt o.b.v. betrouwbaar geachte bronnen en gegevens, maar zijn niet vrij van risico. Opvolging van de verstrekte informatie geschiedt op initiatief van de abonnee en is daarom volledig voor eigen rekening en verantwoording. Bij de samenstelling van de inhoud is de opinie en taxatie ontleend aan diverse gerenommeerde fondsmanagers en vermogensbeheerders. Ontwikkelingen na sluitingsdatum zijn van invloed op de juistheid van de in deze publicaties gestelde feiten en verstrekte opinies. De waarde van beleggingen kunnen fluctueren. Voor de juistheid en volledigheid van meningen en verwachtingen kunnen wij niet instaan. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Potentiële beleggers dienen zich bewust te zijn van de risico’s die aan beleggen in aandelen zijn verbonden. Zowel abonnees als niet-abonnees kunnen Wiseq B.V., haar redacteuren en medewerkers nooit aansprakelijk stellen voor de risico’s, van welke aard ook, die met beleggen in aandelen worden gelopen en verklaren met het aangaan van een abonnement hiermee akkoord te gaan.  Abonnees en ook derden moeten alleen overgaan tot een beleggingsbeslissing met betrekking tot de verstrekte informatie na voldoende overdenking en eventueel in overleg met hun eigen adviseur(s), waarbij ze moeten overwegen of deze producten passen binnen hun eigen beleggingsbeleid.

Medewerkers van Wiseq B.V. zijn niet bevoegd om abonnees en niet abonnees van (persoonlijke) adviezen te voorzien. Persoonlijke adviezen zullen daarom nooit worden gegeven. Wel kunnen vragen over de inhoud in de publicaties worden behandeld, zulks ter beoordeling van de redactie. Vragen over de inhoud van de nieuwsbrieven zullen nooit direct worden beantwoord, ook niet als die via e-mail of brieven worden gesteld.

Wiseq B.V. en/ of haar medewerkers behouden zich het recht voor om voor eigen risico en rekening haar eigen informatie op te volgen. Het innemen van beleggingsposities door Wiseq B.V. en/ of haar medewerkers kan zowel voor, als na publicatie van de nieuwsbrief plaatsvinden. T.a.v. het tijdstip van het innemen, verkopen, vergroten of verkleinen van beleggingsposities door Wiseq B.V., bestaat geen bepaling, noch beleid. Het zijn met name de hoogte van het risico en de liquiditeitspositie die het innemen van een beleggingspositie bepalen en niet het tijdstip van de publicatie van de nieuwsbrief.

Slimme Aandelen publicaties zijn uitsluitend bestemd voor abonnees. Abonnementen zijn verkrijgbaar in een automatisch doorlopend kwartaalabonnement van € 75,- per kwartaal, een eenmalig jaarabonnement à € 299,50 of een 2-jarig abonnement à € 549,50 (allemaal inclusief 9% BTW). Het abonnement gaat in na ontvangst van de betaling op onze bankrekening. Betaling kan plaatsvinden via credit card, SEPA incassomachtiging, iDEAL, Bancontact/ Mister Cash of door directe overschrijving op ons rekening nummer.

Met de Niet Goed Geld Terug garantie kunt u Slimme Aandelen 7 dagen gratis uitproberen. Bent u niet tevreden, betalen wij u het volledige abonnementsgeld binnen 30 dagen terug. Als u daaraan twijfelt, kunt u de betaling doen middels de SEPA machtiging. Dat geeft u namelijk het recht om het bedrag van de abonnementskosten kosteloos door uw bank te laten storneren. U koopt dus nooit een kat in de zak, omdat uzelf bepaalt of u het abonnementsgeld laat storneren als u niet tevreden bent.

Opzeggen van uw abonnement is kosteloos, echter om misbruik te voorkomen berekenen wij bij een 2e opzegging 10 euro administratiekosten en bij een 3e opzegging of meer, 25 euro per opzegging. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op het terug te betalen bedrag. Indien u uw bank of creditcard maatschappij opdracht geeft tot het laten storneren van een betaling zonder dat u het abonnement bij ons hebt opgezegd, rekenen wij u €10,- storneringskosten + de abonnementskosten voor de periode dat u abonnee was.

Ook gedurende de gehele looptijd van het abonnement heeft u een Niet Goed Geld Terug garantie. Mocht u om wat voor reden ook niet tevreden zijn, dan garanderen wij u dat u bij opzegging het resterende abonnementsgeld van ons terugkrijgt. Voor de berekening van het restbedrag wordt het totale abonnementsgeld gelijkmatig over de maanden van het abonnement verdeeld.

De ontvanger van de nieuwsbrief, of andere informatie van verzender verstrekt toestemming aan verzender tot het verzenden van reclame (zoals gedefinieerd in artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code).

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/ of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, reproductie, distributie, transmissie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de uitgever op sanctie van copyright- en schadevergoeding.

Slimme Aandelen, een publicatie van Wiseq B.V. All rights reserved, world wide.